Politika společnosti

MŽT Stavitelství, a.s., byla založena 1.3.2006. Hlavním předmětem podnikání je stavební činnost v oblasti pozemních staveb, a to provádění ŽB konstrukcí, zednických, tesařských a truhlářských prací, dodávání instalací voda, plyn, topení, elektro, vzduchotechnika, ocelových a prefabrikovaných konstrukcí, dodávání podlahových konstrukcí a střešních dřevěných konstrukcí včetně krytiny, dodávání zateplovacích systémů, dodávání obkladů ze sádrokartonu, dřeva a jiných materiálů.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu produkce je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem řízení společnosti, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
 • dosáhnout materiálového a technického zabezpečení pro kompletní realizaci stavebních prací ve špičkové úrovni v rámci regionu i celé ČR,
 • rozvíjet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systému řízení společnosti s důrazem na kvalitu produkce.

Ve vztahu k zákazníkům a zainteresovaným stranám si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti a hlavní motivací veškeré naší činnosti je maximální uspokojování potřeb a služeb zákazníků, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování našich zákazníků prací a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.

Vztah k dodavatelům zaměříme na:

 • významnou spoluúčast při tvorbě jakostních výrobků a služeb,
 • rozvoj aktivní spolupráce při objasňování vzájemných požadavků.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • vytváření podmínek, aby všichni zaměstnanci měli kladný vztah k jakosti, aby rychle reagovali na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce vždy na vysoké úrovni,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí a ochranu zdraví pracujících je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví pracujících a požární ochrany s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti a snižovat úrazovost při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí, bezpečné práci a vstřícně s nimi komunikovat ve veřejných prostorách firmy,
 • používáním v rámci výstavby nových ekologicky šetrnějších výrobků eliminovat negativní vlivy současné výrobní technologie na pracovní i životní prostředí.

Vedení společnosti se dále zavazuje:

 • pravidelně přezkoumávat politiku MŽT Stavitelství, a.s., cíle a cílové hodnoty společnosti,
 • neustále zlepšovat přístup k životnímu prostředí a dále prosazovat opatření za účelem prevence znečišťování životního prostředí
 • plnit požadavky legislativních předpisů a jiných relevantních předpisů, jež se vztahují k jejím environmentálním aspektům,
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na bezpečnost práce a životní prostředí,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, snižovat úrazovost ve společnosti MŽT Stavitelství, a.s.,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • prosazovat zavedení systému managementu jakosti, systému environmentálního managementu a systému managementu ochrany zdraví pracujících u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
 • trvale spolupracovat se zastupitelstvy obcí krajů v nichž realizujeme, hodláme realizovat stavební činnost,
 • trvale spolupracovat se zástupci partnerů, pro které realizujeme stavební činnost.
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska